Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”)

gælder for alle leverancer af produkter Gesche Stabenow Nordmann. 

 Ethvert salg af Produkter er udtrykkeligt betinget af Købers

accept af Leveringsbetingelserne. Leveringsbetingelserne udgør den fulde aftale

mellem parterne og skal være bindende for både Gesche Stabenow Nordmann og Køber, medmindre

andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt mellem parterne. Købers accept af at

Produkter afsendes eller leveres, eller Købers modtagelse af Produkter, skal anses

som accept af Leveringsbetingelserne.

1. Ordrebekræftelse/Accept af tilbud

En ordre anses for Købers tilbud om at købe Produkter i henhold til

Leveringsbetingelserne. Gesche Stabenow Nordmann skal ikke anses for at have accepteret en ordre

før Køber har modtaget Gesche Stabenow Nordmanns skriftlige, herunder elektroniske, accept af

ordren. Gesche Stabenow Nordmann skal ikke anses for at have indgået en bindende aftale,

medmindre Gesche Stabenow Nordmann inden for acceptfristen har modtaget skriftlig,

overensstemmende accept fra Køber på et af Gesche Stabenow Nordmann afgivet tilbud.

2. Levering og risikoens overgang

Ved manglende oplysning fra

Køber om transportform kan Gesche Stabenow Nordmann afsende Produkterne til Køber på en af

Gesche Stabenow Nordmanns valgt transportform. Alle Gesche Stabenow Nordmanna omkostninger som følge heraf betales

af Køber og transporten sker på Købers risiko. Aftalte

leveringsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af

Incoterms, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse.

3. Forsinkelse

Hvis et bestemt leveringstidspunkt er aftalt, og Gesche Stabenow Nordmann ikke leverer til aftalt tid,

kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor.

Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og

kræve erstatning, med de ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger der

følger af disse Leveringsbetingelser, for dokumenteret direkte tab. Under ingen

omstændigheder kan erstatningen overstige et beløb svarende til købsprisen for

de forsinkede Produkter. Ethvert krav skal gøres gældende senest en måned fra

det aftalte leveringstidspunkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Gesche Stabenow Nordmann

som følge af forsinkelse.

4. Priser

Priser for Produkter er eksklusive moms og andre skatter eller afgifter.

Danfoss forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede

Produkter i tilfælde af valutakursændringer, materialeprisstigninger,

prisforhøjelser fra underleverandører, ændringer i toldafgifter, ændringer i

arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold somGesche Stabenow Nordmann kun har

begrænset eller ingen kontrol over.

Gesche Stabenow Nordmann er endvidere berettiget til betaling for tillægsgebyrer og udgifter, såsom,

men ikke begrænset til, små ordrer, fragt og håndtering, ekspresforsendelse,

returnering og annullering, forudsat Gesche Stabenow Nordmann har informeret Køber om sådanne

tillægsgebyrer og udgifter, f.eks. i Gesche Stabenow Nordmanns ordrebekræftelse, i prislister, eller på

anden måde.

5. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte Produktpriser og godtgøres ikke ved

eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i Produktprisen, men

godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand og i

overensstemmelse med Gesche Stabenow Nordmanns anvisninger.

6. Betalingsvilkår

Medmindre andet er aftalt skal betaling ske senest 30 dage fra fakturadato.

Gesche Stabenow Nordmann kan vælge at yde Køber kredit på baggrund af kreditvurderinger af Køber.

Gesche Stabenow Nordmann er berettiget til, efter Gesche Stabenow Nordmanns skøn, at undlade at levere Produkterne

indtil Køber har opfyldt Gesche Stabenow Nordmanns betalingskrav, såsom forudbetaling eller betaling

af ethvert udstående beløb til Gesche Stabenow Nordmann. Alle betalinger skal ske via elektronisk

bankoverførsel eller direkte betaling - uden fradrag af eventuelle transaktionseller

hævegebyrer - til den i fakturaen anviste bankkonto. Fra forfaldstid debiteres

morarente på det mindste af: i) 2 % per måned eller ii) den højest tilladte rente

under gældende lov.

7. Produktinformation

Enhver produktinformation vægt,dimensioner, beskrivelse, prospekt,

annonce m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk,

online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende

i det omfang, Gesche Stabenow Nordmann udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse.

Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet

af Gesche Stabenow Nordmann.

8. Ændringer

Gesche Stabenow Nordmann forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter.

9.  Lovbestemt ansvar

Intet i disse Leveringsbetingelser (inklusive, men ikke begrænset til fraskrivelserne

og begrænsningerne i pkt. 11, 12 og 13) skal fortolkes som en begrænsning eller

fraskrivelse af hver parts ansvar for personskade forvoldt ved uagtsomhed eller

for noget andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives i henhold til

ufravigelig lovgivning.

10. Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning

skal fremsættes skriftligt til Gesche Stabenow Nordmann uden ugrundet ophold.

11. Persondata

Gesche Stabenow Nordmann er berettigede

til at behandle og gemme persondata vedrørende individuelle kontaktpersoner

hos Køber, f.eks. navn og kontaktoplysninger, også udenfor Købers land. Gesche Stabenow Nordmann

vil bruge sådanne persondata i forbindelse med Gesche Stabenow Nordmanns opfyldelse af sine

forpligtelser over for Køber (f.eks. administration af kunderelationer og

betalingstransaktioner), til at analysere og forbedre Gesche Stabenow Nordmanns produkter og

ydelser, og/eller til at sende information vedrørende Gesche Stabenow Nordmann produkter, ydelser

og arrangementer til Købers kontaktpersoner. Hvor samtykke er påkrævet i

henhold til lov, giver Køber hermed samtykke til at persondata bruges og

overføres som beskrevet ovenfor, og anerkender at persondata vil være underlagt

lovgivningen i det land hvor data opbevares/serveren er placeret. Gesche Stabenow Nordmann vil

gøre brug af tilstrækkelige kontraktuelle og tekniske mekanismer med henblik på

at sikre beskyttelsen af persondata. Gesche Stabenow Nordmann vil opbevare persondata så længe

forretningsforholdet til Køber består. Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig

lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har Køber som

fysisk person ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte sig

behandling af Købers persondata. For yderligere information kontakt Gesche Stabenow Nordmann.

12. Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelserne kendes

ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers

gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

22. Overdragelse

Gesche Stabenow Nordmann og Køber må til enhver tid overdrage deres rettigheder i henhold til disse

Leveringsbetingelser, helt eller delvist. Ingen af parterne må overdrage sine

forpligtelser under Leveringsbetingelserne uden den anden parts forudgående

skriftlige accept.

23. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en aftale,

som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse

af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist mellem parterne, som udspringer af eller i

relation til en aftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne og som parterne

ikke kan løse i mindelighed, skal indbringes for og afgøres ved voldgift ved

Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er

gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Hver part er berettiget til at få

nedlagt fogedforbud eller gennemføre tvangsfuldbyrdelse af voldgiftsafgørelser

ved de almindelige domstole. Voldgiftsstedet skal være København.

Voldgiftssproget skal være dansk medmindre parterne aftaler andet.

Voldgiftssagen og voldgiftskendelsen skal være fortrolige og involverede

personer fra hver part er underlagt fortrolighedspligt.

Gesche Stabenow Nordmann-2018-07

 

Newsletter

Hier den Newsletter bestellen!

NordmannArtGallery 
Gesche Stabenow Nordmann

nordmannartgallery@gmail.com

Log in or Sign up

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.